top of page

Vzdelávanie.

Pravidelne organizujeme školenia a praktické workshopy online aj prezenčne pre slovenských a zahraničných klientov v oblasti DEI, manažmentu a mäkkých zručností. Vďaka vlastnej vzdelávacej platforme (LMS) dokážeme poskytovať hybridné vzdelávanie alebo asistovať klientom

s nastavením vlastného systému online vzdelávania a koncepciou digitalizovaných onboarding tréningov a ďalšieho vzdelávania zamestnancov a manažérov.

Poskytujeme plánovanie a organizáciu firmených eventov so zameraním

na diverzitu a inkúziu (napr. Deň žien, Medzinárodný Deň tolerancie). V prípade potreby spolupracujeme s našou širokou sieťou externých lektorov

a špecialistov v rôznych oblastiach.

Asistujeme s internou/externou komunikáciou a vyhodnocovaním úspešnosti vzdelávacích aktivít a eventov.

Vzdelávanie

DEI Audit.

V spolupráci s firmami realizujeme anonymné prieskumy medzi zamestnancami, dáta interne podrobíme pokročilej dátovej analýze, z ktorých spracujeme obsažný report

(v slovenčine/angličtine) s expertnými odporúčaniami pre manažment/HR špecialistov.

V prieskumoch a analýze sa zameriavame najmä na témy angažovanosti zamestnancov

a úrovne inklúzie firmy.

Report slúži ako podklad pre ďalšie akčné kroky zamestnávateľa,

pričom vo viacerých z nich vieme pomôcť aj my, napríklad:

  • konzultácie v oblasti optimalizácie interných procesov cez cyklus zamestnanca;

  • zostavenie plánu vzdelávania zamestnancov / manažmentu;

  • realizovanie online/prezenčných workshopov;

  • automatizácia interného vzdelávania vrátane onboardingu;

  • organizovanie eventov.

Iniciujeme aj vlastné prieskumy, ktoré publikujeme vo forme verejne dostupných štúdií, napríklad Ženy v IT (2021).​

DEI Audit

Konzultácie.

Našim klientom poskytujeme odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, kariérneho/osobného rozvoja a diverzity a inklúzie, spravidla online v 1-2 hodinových časových blokoch.

Pomáhame s nastavovaním interných procesov v súvislosti s cyklom zamestnanca, metrík, internej komunikácie, riadením rozvoja a vzdelávania zamestnancov, poskytujeme mentoring začínajúcim a ašpirujúcim manažérom/kam, pričom sa opierame aj o dobrú prax zo zahraničia.

Naše skúsenosti a expertíza pomáha spoločnostiam fungovať efektívnejšie.

Ceny za odborné konzultácie a prípravu na ne sa dohadujú vopred a závisia od typu projektu a odbornej oblasti, veľkosti a typu klienta a dĺžky a náročnosti projektu.

Konzultácia
bottom of page