top of page
  • Simona Šimovičová

Nevedomé predsudky bránia ženám v kariérnom raste

Ženy vo vedúcich pozíciách majú na základe svojich kompetencií v oblasti riadenia väčšie predpoklady zastávať líderskú funkciu ako ich mužskí kolegovia. Problémom však naďalej ostáva pomerne stabilné percentuálne zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách v spoločnostiach. Môžu za to predsudky a stereotypy, ktorým musia denno - denne čeliť? Výskumy dokazujú, že predsudky hrajú významnú úlohu v kariérnom raste žien. Sú jedným z dôvodov, ktoré majú na svedomí nižšie percentuálne zastúpenie žien na kľúčových pozíciách vo firmách.


Zeny a karierny rast


Je za tým chýbajúca sebadôvera?


Muži, manažéri, vnímajú ženy ako mierne efektívnejšie vo všetkých oblastiach riadenia. Ukazuje to výskum J. Zengera a J. Folkamana. Ženy pri odpovedi na totožné otázky boli voči sebe omnoho kritickejšie. Lepšie výsledky ako muži však dosiahli v 17 z 19 kompetencií. Najlepšie hodnotenie získali vo vyjednávaní, v iniciatíve, v sebarozvoji, v orientácii na výsledok a v snahe upevňovať integritu. Muži dosiahli lepšie hodnotenie v kategórii technickej a profesionálnej odbornosti a v rozvíjaní strategickej perspektívy.


Ženy dosiahli lepšie hodnotenie v 84% analyzovaných kompetenciách.

Rastie sebavedomie žien s pribúdajúcim vekom?


Výsledky výskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 7 500 respondentov, hovoria o nedostatku sebadôvery u žien do 45 rokov. Dievčatá a ženy mladšie ako 25 rokov majú s budovaním sebavedomia najväčší problém. Tento globálny výskum potvrdzuje výsledky, ktoré sme získali naším komunitným prieskumom. Jeho výsledky odhaľujú problém týkajúci sa nízkeho sebavedomia pracujúcich Sloveniek bez ohľadu na ich vek. Poznatky plynúce zo štúdie zostavenej na základe odpovedí 40 tisíc mužov a 22 tisíc žien hodnotiacich efektívnosť vlastného leadership štýlu zaznamenali podobný trend. Závery výskumov potvrdzujú rastúcu sebadôveru žien s pribúdajúcim vekom.


Sebavedomie žien

Práve nedostatok sebadôvery mladších žien ich ženie k neustálemu sebarozvoju, čo im z dlhodobého hľadiska umožňuje lepšie sa zhostiť líderskej pozície.

Zeny v manazmente

Odlišný prístup mužov a žien sme zaznamenali aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. Väčšina mužov si neláme hlavu s tým, ak nespĺňa kritéria na prijatie na 100 % a svoje nedostatky vníma ako šancu naučiť sa niečo nové. Zároveň predpokladá, že sa v novom zamestnaní naučí všetko, čo je potrebné. Pravdepodobnosť, že sa ženy o pozíciu nebudú uchádzať, ak nie sú presvedčené o tom, že spĺňajú väčšinu podmienok na prijatie, je ďaleko vyššia.


To, čo ženy brzdí v napredovaní, nie je nedostatok schopností, ale nedostatok príležitostí.

Je viac ako žiadúce, aby firmy prehodnotili spôsob výberu zamestnancov na vyššie pozície a zvážili, či ich vo výberovom procese neovplyvňujú predsudky alebo spoločenské stereotypy. Je potrebné, aby firmy vytvárali inkluzívne pracovné prostredie, ktoré ženám umožní kariérne rásť a využívať naplno svoj potenciál.


Vytvárať inkluzívne prostredie a bojovať proti nevedomým predsudkom je jedným z hlavných cieľov Lean In Slovakia. Viac o našich aktivitách sa dozviete TU.


Comments


bottom of page